Mājas dizainers - arhitektūra

| Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

PIEKRIŠANA MŪSU JURIDISKAJIEM NOTEIKUMIEM

Mēs esam Mājas lapa ( "Uzņēmums", "mēs", "mums" vai "mūsu" ) .

Mēs pārvaldām tīmekļa vietni Mājas lapa ("Vietne"), kā arī jebkurus citus saistītus produktus un pakalpojumus, kas atsaucas vai ir saistīti ar šiem juridiskajiem noteikumiem ("Juridiskie noteikumi") (kopā saukti "Pakalpojumi").

__________

Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu vai pa pastu uz .

Šie Juridiskie noteikumi ir juridiski saistošs līgums, kas noslēgts starp jums personīgi vai juridiskās personas vārdā ("jūs") un attiecas uz jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un Mājas lapato izmantošanu. Jūs piekrītat, ka, piekļūstot Pakalpojumiem, esat izlasījis, sapratis un piekritis ievērot visus šos Juridiskos noteikumus. JA JŪS NEPIEKRĪTAT VISIEM ŠIEM JURIDISKAJIEM NOTEIKUMIEM, JUMS IR SKAIDRI AIZLIEGTS IZMANTOT PAKALPOJUMUS, UN JUMS IR NEKAVĒJOTIES JĀPĀRTRAUC LIETOŠANA.

Mēs jums iepriekš paziņosim par visām plānotajām izmaiņām Pakalpojumos, kurus izmantojat. Grozītie juridiskie noteikumi stāsies spēkā pēc tam, kad publicēs vai paziņos jums, kā norādīts e-pasta ziņojumā. Turpinot lietot Pakalpojumus pēc jebkādu izmaiņu spēkā stāšanās datuma, jūs piekrītat, ka grozītie noteikumi jums ir saistoši.

Mēs iesakām izdrukāt šo juridisko noteikumu kopiju savai dokumentācijai.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. MŪSU PAKALPOJUMI 2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS 3. LIETOTĀJU ATTĒLOJUMI 4. LIETOTĀJU REĢISTRĀCIJA 5. PRODUKTI 6. PIRKUMI UN APMAKSA 7. ATGRIEŠANAS/ATMAKSAS POLITIKA 8. PROGRAMMATŪRA 9. AIZLIEGTĀS DARBĪBAS 10. LIETOTĀJU RADĪTĀS IEMAKSAS 11. IEMAKSU LICENCE 12. PĀRSKATĪŠANAS VADLĪNIJAS 13. SOCIĀLIE MEDIJI 14. TREŠO PUŠU VIETNES UN SATURS 15. PAKALPOJUMU VADĪBA 16. PRIVĀTUMA POLITIKA 17. DIGITĀLĀS TŪKSTOŠGADES AUTORTIESĪBU LIKUMA (DMCA) PAZIŅOJUMS UN POLITIKA 18. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 19. IZMAIŅAS UN PĀRTRAUKUMI 20. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 21. STRĪDU RISINĀŠANA 22. LABOJUMI 23. ATRUNA 24. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI 25. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 26. LIETOTĀJA DATI 27. ELEKTRONISKIE SAKARI, DARĪJUMI UN PARAKSTI 28. KALIFORNIJAS LIETOTĀJI UN IEDZĪVOTĀJI 29. DAŽĀDI 30. SAZINIETIES AR MUMS

1. MŪSU PAKALPOJUMI

Informācija, kas tiek sniegta, izmantojot Pakalpojumus, nav paredzēta izplatīšanai vai lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana būtu pretrunā ar tiesību aktiem vai kas mums pakļautu jebkādas reģistrācijas prasības šādā jurisdikcijā vai valstī. Attiecīgi tās personas, kuras izvēlas piekļūt Pakalpojumiem no citām atrašanās vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir pilnībā atbildīgas par vietējo likumu ievērošanu, ja un ciktāl ir piemērojami vietējie likumi.

Pakalpojumi nav pielāgoti, lai atbilstu nozares noteikumiem (Veselības apdrošināšanas pārnesamības un atbildības likums (HIPAA), Federālais informācijas drošības pārvaldības likums (Federal Information Security Management Act — FISMA) utt.), tādēļ, ja uz jūsu mijiedarbību attiektos šādi likumi, jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus. Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus tādā veidā, kas pārkāpj Gramm-Leach-Bliley likumu (GLBA).

2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Mūsu intelektuālais īpašums

Mēs esam visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licences turētājs attiecībā uz mūsu Pakalpojumiem, tostarp visu pirmkodu, datu bāzēm, funkcionalitāti, programmatūru, tīmekļa vietņu dizainiem, audio, video, tekstu, fotogrāfijām un grafiku Pakalpojumos (kopā saukti "Saturs"), kā arī tajos ietvertajām preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm un logotipiem ("Zīmes").

Mūsu Saturu un Zīmes aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi (un dažādi citi intelektuālā īpašuma tiesību un negodīgas konkurences likumi) un līgumi Amerikas Savienotajās Valstīs un visā pasaulē.

Saturs un Zīmes tiek nodrošinātas Pakalpojumos vai ar to starpniecību "TĀDI, KĀDI TIE IR" tikai jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai vai iekšējiem uzņēmējdarbības mērķiem.

Kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus

Ja jūs ievērojat šos Juridiskos noteikumus, tostarp tālāk esošo sadaļu "AIZLIEGTĀS DARBĪBAS", mēs piešķiram jums neekskluzīvu, tālāk nenododamu, atsaucamu licenci, lai: piekļūt Pakalpojumiem; un lejupielādēt vai izdrukāt jebkuras Satura daļas kopiju, kurai esat pareizi ieguvis piekļuvi. tikai jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai vai iekšējam uzņēmējdarbības mērķim.

Izņemot gadījumus, kas noteikti šajā sadaļā vai citur mūsu Juridiskajos noteikumos, nevienu Pakalpojumu daļu un Saturu vai Zīmes nedrīkst kopēt, reproducēt, apkopot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, publiski parādīt, kodēt, tulkot, pārsūtīt, izplatīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Ja vēlaties izmantot Pakalpojumus, Saturu vai Zīmes citādi, nekā norādīts šajā sadaļā vai citur mūsu Juridiskajos noteikumos, lūdzu, adresējiet savu pieprasījumu uz adresi: . Ja mēs kādreiz piešķiram jums atļauju publicēt, reproducēt vai publiski parādīt jebkuru mūsu Pakalpojumu vai Satura daļu, jums ir jāidentificē mūs kā Pakalpojumu, Satura vai Zīmju īpašniekus vai licences devējus un jānodrošina, ka jebkurš autortiesību vai īpašumtiesību paziņojums parādās vai ir redzams, publicējot, reproducējot vai parādot mūsu Saturu.

Mēs paturam visas tiesības, kas jums nav skaidri piešķirtas attiecībā uz Pakalpojumiem, Saturu un Zīmēm.

Jebkurš šo Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums tiks uzskatīts par būtisku mūsu Juridisko noteikumu pārkāpumu, un jūsu tiesības izmantot mūsu Pakalpojumus tiks nekavējoties izbeigtas.

Jūsu iesniegumi un atbildes

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šo sadaļu un sadaļu "AIZLIEGTĀS DARBĪBAS" pirms mūsu Pakalpojumu izmantošanas, lai izprastu (a) tiesības, ko jūs mums piešķirat, un (b) saistības, kas jums ir, kad publicējat vai augšupielādējat jebkādu saturu, izmantojot Pakalpojumus.

Iesniegtie materiāli: tieši nosūtot mums jebkādu jautājumu, komentāru, ieteikumu, ideju, atsauksmi vai citu informāciju par Pakalpojumiem ("Iesniegtie materiāli"), jūs piekrītat piešķirt mums visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz šādu Iesniegto informāciju. Jūs piekrītat, ka mums piederēs šis Iesniegtais materiāls un mums būs tiesības uz tā neierobežotu izmantošanu un izplatīšanu jebkādiem likumīgiem mērķiem, komerciāliem vai citādiem, bez jūsu atzīšanas vai kompensācijas.

Ieguldījums: Pakalpojumi var jūs uzaicināt tērzēt, piedalīties vai piedalīties emuāros, ziņojumu dēļos, tiešsaistes forumos un citā funkcionalitātē, kuras laikā jūs varat izveidot, iesniegt, publicēt, parādīt, pārsūtīt, publicēt, izplatīt vai pārraidīt saturu un materiālus mums vai ar Pakalpojumu starpniecību, tostarp, bet ne tikai, tekstu, rakstus, video, audio, fotogrāfijas, mūziku, grafiku, komentārus, atsauksmes, vērtējuma ieteikumi, personas informācija vai citi materiāli ("Ieguldījums"). Jebkurš Iesniegtais saturs, kas ir publiski publicēts, arī tiks uzskatīts par Ieguldījumu.

Jūs saprotat, ka Ieguldījumus var skatīt citi Pakalpojumu lietotāji un, iespējams, trešo pušu tīmekļa vietnes.

Kad publicējat Ieguldījumu, jūs piešķirat mums licenci (tostarp sava nosaukuma, preču zīmju un logotipu izmantošanu): publicējot jebkādu Ieguldījumu, jūs piešķirat mums neierobežotas, neierobežotas, neatsaucamas, pastāvīgas, neekskluzīvas, nododamas, bezatlīdzības, pilnībā apmaksātas, visā pasaulē tiesības un licenci: izmantot, kopēt, reproducēt, izplatīt, pārdot, tālākpārdot, publicēt, pārraidīt, retvītot, uzglabāt, publiski izpildīt, publiski parādīt, pārformatēt, tulkot, fragmentēt (pilnībā vai daļēji), un izmantot jūsu Ieguldījumu (tostarp, bet ne tikai, jūsu tēlu, vārdu un balsi) jebkādiem mērķiem, komerciāliem, reklāmas vai citiem mērķiem, lai sagatavotu atvasinātus darbus no jūsu ieguldījumiem vai iekļautu tos citos darbos, kā arī lai izsniegtu apakšlicences šajā sadaļā piešķirtajām licencēm. Mūsu izmantošana un izplatīšana var notikt jebkuros multivides formātos un izmantojot jebkurus multivides kanālus.

Šī licence paredz, ka mēs izmantojam jūsu vārdu, uzņēmuma nosaukumu un franšīzes nosaukumu, ja piemērojams, kā arī jebkuras jūsu norādītās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumus, logotipus un personiskos un komerciālos attēlus.

Jūs esat atbildīgs par to, ko publicējat vai augšupielādējat: nosūtot mums Iesniegtos materiālus un/vai publicējot Ieguldījumus, izmantojot jebkuru Pakalpojumu daļu, vai padarot Ieguldījumus pieejamus, izmantojot Pakalpojumus, saistot jūsu kontu, izmantojot Pakalpojumus, ar jebkuru no jūsu sociālo tīklu kontiem, jūs: apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat mūsu "AIZLIEGTAJĀM DARBĪBĀM" un, izmantojot Pakalpojumus, nepublicēsiet, nesūtīsiet, nepublicēsiet, neaugšupielādēsiet un nepārsūtīsiet nevienu Iesniegto materiālu, kā arī nepublicēsiet nekādu Materiālu, kas ir nelikumīgs, uzmācīgs, naidpilns, kaitīgs, apmelojošs, neķītrs, huligānisms, aizskarošs, diskriminējošs, draudošs jebkurai personai vai grupai, seksuāla rakstura, nepatiess, neprecīzs, maldinošs vai maldinošs; ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, atteikties no jebkādām un visām morālām tiesībām uz jebkuru šādu Iesniegto saturu un/vai Ieguldījumu; garantēt, ka jebkurš šāds Iesniegtais saturs un/vai Ieguldījums jums ir oriģināls vai ka jums ir nepieciešamās tiesības un licences, lai iesniegtu šādu Iesniegto informāciju un/vai Ieguldījumu, un ka jums ir visas tiesības piešķirt mums iepriekš minētās tiesības attiecībā uz jūsu Iesniegto saturu un/vai Ieguldījumu; un garantēt un apliecināt, ka jūsu Iesniegtais saturs un/vai Ieguldījums nav konfidenciāla informācija. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu Iesniegto saturu un/vai Ieguldījumu, un jūs skaidri piekrītat atlīdzināt mums jebkādus un visus zaudējumus, kas mums var rasties tāpēc, ka esat pārkāpis (a) šo sadaļu, (b) jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības vai (c) piemērojamos tiesību aktus.

Mēs varam noņemt vai rediģēt jūsu Saturu: lai gan mums nav pienākuma uzraudzīt jebkādu ieguldījumu, mums ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt vai rediģēt jebkuru ieguldījumu, ja, mūsuprāt, mēs uzskatām, ka šāds ieguldījums ir kaitīgs vai pārkāpj šos Juridiskos noteikumus. Ja mēs noņemam vai rediģējam šādu Ieguldījumu, mēs varam arī apturēt vai atspējot jūsu konta darbību un ziņot par jums iestādēm.

Autortiesību pārkāpums

Mēs cienām citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja uzskatāt, ka kāds no Pakalpojumos vai ar to starpniecību pieejamais materiāls pārkāpj autortiesības, kas jums pieder vai ko jūs kontrolējat, lūdzu, nekavējoties skatiet tālāk esošo sadaļu "DIGITĀLĀS TŪKSTOŠGADES AUTORTIESĪBU LIKUMA (DMCA) PAZIŅOJUMS UN POLITIKA").

3. LIETOTĀJU APLIECINĀJUMI

Izmantojot Pakalpojumus, jūs apliecināt un garantējat, ka: (1) visa jūsu iesniegtā reģistrācijas informācija būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga; (2) jūs saglabāsiet šādas informācijas precizitāti un nepieciešamības gadījumā nekavējoties atjaunināsiet šādu reģistrācijas informāciju; (3) jums ir tiesībspēja un rīcībspēja un jūs piekrītat ievērot šos juridiskos noteikumus; (4) jūs neesat nepilngadīgais jurisdikcijā, kurā dzīvojat; (5) jūs nepiekļūsiet Pakalpojumiem, izmantojot automatizētus vai ar cilvēkiem nesaistītus līdzekļus, izmantojot botus, skriptus vai citādi; (6) jūs neizmantosiet Pakalpojumus jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem; un (7) izmantojot Pakalpojumus, jūs nepārkāpsiet nevienu piemērojamo likumu vai noteikumu.

Ja jūs sniedzat jebkādu informāciju, kas ir nepatiesa, neprecīza, nav aktuāla vai nepilnīga, mums ir tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību un atteikt jebkādu un visu pašreizējo vai turpmāko Pakalpojumu (vai jebkuras to daļas) lietošanu.

4. LIETOTĀJU REĢISTRĀCIJA

Lai izmantotu Pakalpojumus, jums, iespējams, būs jāreģistrējas. Jūs piekrītat saglabāt savas paroles konfidencialitāti un būsiet atbildīgs par visu jūsu konta un paroles izmantošanu. Mēs paturam tiesības noņemt, atgūt vai mainīt jūsu izvēlēto lietotājvārdu, ja mēs pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka šāds lietotājvārds ir nepiemērots, piedauzīgs vai citādi nepieņemams.

5. PRODUKTI

Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu Pakalpojumos pieejamo produktu krāsas, funkcijas, specifikācijas un detaļas. Tomēr mēs negarantējam, ka produktu krāsas, funkcijas, specifikācijas un informācija būs precīza, pilnīga, uzticama, aktuāla vai bez citām kļūdām, un jūsu elektroniskais displejs var precīzi neatspoguļot faktiskās krāsas un informāciju par produktiem. Visi produkti ir atkarīgi no pieejamības, un mēs nevaram garantēt, ka preces būs noliktavā. Mēs paturam tiesības pārtraukt jebkuru produktu lietošanu jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ. Visu produktu cenas var mainīties.

6. PIRKUMI UN APMAKSA

Mēs pieņemam šādus apmaksas veidus:

 • Vīza
 • Mastercard
 • American Express
 • PayPal

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkumu un konta informāciju par visiem pirkumiem, kas veikti, izmantojot Pakalpojumus. Jūs arī piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un maksājumu informāciju, tostarp e-pasta adresi, maksājuma veidu un maksājumu kartes derīguma termiņu, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un pēc vajadzības sazināties ar jums. Tirdzniecības nodoklis tiks pievienots pirkumu cenai, kā mēs to uzskatām par nepieciešamu. Mēs varam mainīt cenas jebkurā laikā.

Jūs piekrītat maksāt visas maksas saskaņā ar tobrīd spēkā esošajām cenām par jūsu pirkumiem un visas piemērojamās piegādes maksas, un jūs pilnvarojat mūs iekasēt no jūsu izvēlētā maksājumu pakalpojumu sniedzēja visas šādas summas, veicot pasūtījumu. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas vai kļūdas cenu noteikšanā, pat ja mēs jau esam pieprasījuši vai saņēmuši maksājumu.

Mēs paturam tiesības noraidīt jebkuru pasūtījumu, kas veikts, izmantojot Pakalpojumus. Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt pirkumu daudzumu vienai personai, mājsaimniecībai vai vienam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti ar vienu un to pašu klienta kontu vai izmantojot to pašu maksājuma veidu, vienu un to pašu maksājuma veidu, un/vai pasūtījumus, kuros tiek izmantota viena un tā pati norēķinu vai piegādes adrese. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, mūsuprāt, veic tirgotāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

7. ATGRIEŠANAS/ATMAKSAS POLITIKA

Pirms jebkādu pirkumu veikšanas, lūdzu, pārskatiet mūsu Pakalpojumos publicēto atgriešanas politiku.

8. PROGRAMMATŪRA

Mēs varam iekļaut programmatūru, kas paredzēta lietošanai saistībā ar mūsu Pakalpojumiem. Ja šādai programmatūrai ir pievienots galalietotāja licences līgums ("EULA"), jūsu programmatūras lietošanu regulē EULA noteikumi. Ja šādai programmatūrai nav pievienots GLLL, mēs jums piešķiram neekskluzīvu, atsaucamu, personisku un nenododamu licenci izmantot šādu programmatūru tikai saistībā ar mūsu pakalpojumiem un saskaņā ar šiem Juridiskajiem noteikumiem. Jebkura programmatūra un jebkura saistītā dokumentācija tiek nodrošināta "tāda, kāda tā ir", nesniedzot nekāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp, bet ne tikai, netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim vai tiesību nepārkāpšanu. Jūs uzņematies jebkuru un visus riskus, kas izriet no jebkuras programmatūras lietošanas vai veiktspējas. Jūs nedrīkstat reproducēt vai tālākizplatīt nevienu programmatūru, izņemot gadījumus, kad tas notiek saskaņā ar EULA vai šiem Juridiskajiem noteikumiem.

9. AIZLIEGTĀS DARBĪBAS

Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumiem vai izmantot tos nekādiem citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem mēs padarām Pakalpojumus pieejamus. Pakalpojumus nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem centieniem, izņemot tos, kurus mēs esam īpaši apstiprinājuši vai apstiprinājuši.

Kā Pakalpojumu lietotājs jūs piekrītat:

 • Sistemātiski izgūt datus vai citu saturu no Pakalpojumiem, lai tieši vai netieši izveidotu vai apkopotu kolekciju, kompilāciju, datu bāzi vai direktoriju bez mūsu rakstiskas atļaujas.
 • Apmānīt, apkrāpt vai maldināt mūs un citus lietotājus, jo īpaši, mēģinot uzzināt sensitīvu konta informāciju, piemēram, lietotāju paroles.
 • Apiet, atspējot vai citādi iejaukties Pakalpojumu ar drošību saistītajās funkcijās, tostarp funkcijās, kas neļauj vai ierobežo jebkāda Satura izmantošanu vai kopēšanu vai ievieš Pakalpojumu un/vai tajos ietvertā Satura lietošanas ierobežojumus.
 • noniecināt, aptraipīt vai citādi kaitēt, mūsuprāt, mums un/vai Pakalpojumiem;
 • izmantot jebkādu no Pakalpojumiem iegūtu informāciju, lai uzmāktos, ļaunprātīgi izmantotu vai kaitētu citai personai.
 • Neatbilstoši izmantojiet mūsu atbalsta pakalpojumus vai iesniedziet nepatiesus ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu vai nepareizu rīcību.
 • Izmantot Pakalpojumus veidā, kas neatbilst jebkādiem piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem.
 • iesaistīties Pakalpojumu neatļautā kadrēšanā vai saistīšanā ar tiem.
 • Augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) vīrusus, Trojas zirgus vai citus materiālus, tostarp pārmērīgu lielo burtu izmantošanu un surogātpastu (nepārtraukta atkārtota teksta publicēšana), kas traucē jebkurai pusei nepārtraukti lietot un baudīt Pakalpojumus vai modificē, pasliktina, traucē, maina vai traucē Pakalpojumu lietošanu, funkcijas, darbību vai uzturēšanu.
 • Iesaistieties jebkādā automatizētā sistēmas izmantošanā, piemēram, skriptu izmantošanā, lai nosūtītu komentārus vai ziņojumus, vai izmantojot jebkādu datizraci, robotus vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus.
 • Dzēsiet autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumu no jebkura Satura.
 • Mēģinājums uzdoties par citu lietotāju vai personu vai izmantot cita lietotāja lietotājvārdu.
 • Augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) jebkādu materiālu, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārraides mehānisms, tostarp, bet ne tikai, skaidrus grafikas apmaiņas formātus ("GIF failus"), 1×1 pikseļus, tīmekļa kļūdas, sīkfailus vai citas līdzīgas ierīces (dažreiz sauktas par "spiegprogrammatūru" vai "pasīviem vākšanas mehānismiem" vai "pcms").
 • iejaukties, pārtraukt vai radīt nepamatotu slogu Pakalpojumiem vai tīkliem vai pakalpojumiem, kas saistīti ar Pakalpojumiem.
 • Uzmākties, kaitināt, iebiedēt vai draudēt jebkuram no mūsu darbiniekiem vai aģentiem, kas ir iesaistīti jebkuras Pakalpojumu daļas sniegšanā jums.
 • Mēģināt apiet jebkādus Pakalpojumu pasākumus, kas paredzēti, lai liegtu vai ierobežotu piekļuvi Pakalpojumiem vai jebkurai Pakalpojumu daļai.
 • Kopēt vai pielāgot Pakalpojumu programmatūru, tostarp, bet ne tikai, Flash, PHP, HTML, JavaScript vai citu kodu.
 • Izņemot gadījumus, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti, atšifrējiet, dekompilējiet, izjauciet vai dekonstruējiet jebkuru programmatūru, kas ietver vai jebkādā veidā veido daļu no Pakalpojumiem.
 • Izņemot gadījumus, kad tas var notikt standarta meklētājprogrammas vai interneta pārlūkprogrammas lietošanas rezultātā, izmantojiet, palaidiet, izstrādājiet vai izplatiet jebkuru automatizētu sistēmu, tostarp, bet ne tikai, jebkuru zirnekli, robotu, apkrāptu utilītu, skrāpi vai bezsaistes lasītāju, kas piekļūst Pakalpojumiem vai izmanto vai palaiž jebkādu neatļautu skriptu vai citu programmatūru.
 • Izmantojiet pirkšanas aģentu vai pirkšanas aģentu, lai veiktu pirkumus Pakalpojumos.
 • Veikt jebkādu neatļautu Pakalpojumu izmantošanu, tostarp lietotāju lietotājvārdu un/vai e-pasta adrešu vākšanu, izmantojot elektroniskus vai citus līdzekļus, lai nosūtītu nevēlamus e-pasta ziņojumus vai izveidotu lietotāju kontus, izmantojot automatizētus līdzekļus vai nepatiesus ieganstus.
 • izmantot Pakalpojumus kā daļu no jebkādiem centieniem konkurēt ar mums vai citādi izmantot Pakalpojumus un/vai Saturu jebkādiem ienākumus nesošiem centieniem vai komerciāliem uzņēmumiem;
 • izmantot Pakalpojumus, lai reklamētu vai piedāvātu pārdot preces un pakalpojumus.

10. LIETOTĀJU RADĪTĀS IEMAKSAS

Pakalpojumi var aicināt jūs tērzēt, piedalīties vai piedalīties emuāros, ziņojumu dēļos, tiešsaistes forumos un citā funkcionalitātē, un var sniegt jums iespēju izveidot, iesniegt, publicēt, parādīt, pārsūtīt, izpildīt, publicēt, izplatīt vai pārraidīt saturu un materiālus mums vai Pakalpojumos, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tekstu, rakstiem, video, audio, fotogrāfijas, grafikas, komentāri, ieteikumi vai personiska informācija, vai citi materiāli (kopā saukti "Ieguldījums"). Ieguldījumus var skatīt citi Pakalpojumu lietotāji un trešo pušu tīmekļa vietnes. Tādējādi jebkurš jūsu pārsūtītais Ieguldījums var tikt uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. Kad jūs izveidojat vai padarāt pieejamu jebkādu ieguldījumu, jūs apliecināt un garantējat, ka:

 • Jūsu Ieguldījumu radīšana, izplatīšana, pārsūtīšana, publiska demonstrēšana vai demonstrēšana, kā arī piekļuve jūsu Ieguldījumam, tā lejupielāde vai kopēšana nepārkāpj un nepārkāps īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai, jebkuras trešās puses autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumu vai morālās tiesības.
 • Jūs esat nepieciešamo licenču, tiesību, piekrišanu, laidienu un atļauju veidotājs un īpašnieks, vai jums ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas, atbrīvojumi un atļaujas izmantot un pilnvarot mūs, Pakalpojumus un citus Pakalpojumu lietotājus izmantot jūsu Ieguldījumu jebkādā veidā, kas paredzēts Pakalpojumos un šajos Juridiskajos noteikumos.
 • Jums ir rakstiska piekrišana, atbrīvošana un/vai atļauja no katras identificējamas atsevišķas personas jūsu Materiālā izmantot katras šādas identificējamas atsevišķas personas vārdu vai līdzību, lai nodrošinātu jūsu Ieguldītā satura iekļaušanu un izmantošanu jebkādā veidā, kas paredzēts Pakalpojumos un šajos Juridiskajos noteikumos.
 • Jūsu sniegtās atbildes nav nepatiesas, neprecīzas vai maldinošas.
 • Jūsu ieguldījums nav nevēlama vai neatļauta reklāma, reklāmas materiāli, piramīdveida shēmas, ķēdes vēstules, surogātpasts, masveida sūtījumi vai cita veida aicinājumi.
 • Jūsu ieguldījums nav piedauzīgs, neķītrs, neķītrs, netīrs, vardarbīgs, uzmācīgs, apmelojošs, apmelojošs vai kā citādi nosodāms (kā mēs to noteicām).
 • Jūsu ieguldījums nevienu neizsmej, neizsmej, nenoniecina, neiebiedē un neizmanto ļaunprātīgi.
 • Jūsu Ieguldījums netiek izmantots, lai uzmāktos vai draudētu (šo terminu juridiskajā nozīmē) kādai citai personai un veicinātu vardarbību pret konkrētu personu vai cilvēku kategoriju.
 • Jūsu Ieguldījums nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu, noteikumu vai noteikumu.
 • Jūsu ieguldījums nepārkāpj nevienas trešās puses privātuma vai publicitātes tiesības.
 • Jūsu ieguldījums nepārkāpj nevienu piemērojamo tiesību aktu attiecībā uz bērnu pornogrāfiju vai kā citādi izstrādātu, lai aizsargātu nepilngadīgo veselību vai labklājību.
 • Jūsu atbildēs nav ietverti aizvainojoši komentāri, kas būtu saistīti ar rasi, nacionālo izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju vai fiziskiem trūkumiem.
 • Jūsu Ieguldījums nekādā citā veidā nepārkāpj nevienu no šo Juridisko noteikumu nosacījumiem vai jebkādiem piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem, kā arī nav saites uz tiem.

Jebkāda Pakalpojumu izmantošana, pārkāpjot iepriekš minēto, pārkāpj šos Juridiskos noteikumus un cita starpā var izraisīt jūsu tiesību izmantot Pakalpojumus izbeigšanu vai apturēšanu.

11. IEMAKSU LICENCE

Publicējot savu Ieguldījumu jebkurā Pakalpojumu daļā vai padarot Iemaksas pieejamas Pakalpojumiem, saistot savu kontu no Pakalpojumiem ar jebkuru no jūsu sociālo tīklu kontiem, jūs automātiski piešķirat, un jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības piešķirt mums neierobežotu, neierobežotu, neatsaucamu, pastāvīgu, neekskluzīvu, nododamu, bezatlīdzības pilnībā apmaksātas, vispasaules tiesības un licence mitināt, izmantot, kopēt, reproducēt, izpaust, pārdot, tālākpārdot, publicēt, pārraidīt, retvītot, arhivēt, uzglabāt, kešatmiņā, publiski izpildīt, publiski parādīt, pārformatēt, tulkot, pārraidīt, izvilkt (pilnībā vai daļēji) un izplatīt šādu Ieguldījumu (tostarp, bet ne tikai, jūsu attēlu un balsi) jebkādiem mērķiem, komerciāliem, reklāmas vai citādiem, kā arī sagatavot atvasinātus darbus no, vai iekļaut citos darbos, piemēram, Ieguldījumus, kā arī piešķirt un apstiprināt iepriekšminētās apakšlicences. Izmantošana un izplatīšana var notikt jebkuros multivides formātos un izmantojot jebkurus plašsaziņas līdzekļu kanālus.

Šī licence attieksies uz jebkuru formu, plašsaziņas līdzekļiem vai tehnoloģijām, kas tagad ir zināmas vai tiks izstrādātas turpmāk, un tās ietver to, kā mēs izmantojam jūsu vārdu, uzņēmuma nosaukumu un franšīzes nosaukumu, ja piemērojams, kā arī jebkuras jūsu norādītās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumus, logotipus un personiskos un komerciālos attēlus. Jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām attiecībā uz savu Ieguldījumu, un jūs garantējat, ka morālās tiesības nav citādi aizstāvētas jūsu Ieguldījumos.

Mēs neapgalvojam nekādas īpašumtiesības uz jūsu Ieguldījumu. Jūs saglabājat pilnas īpašumtiesības uz visu savu Ieguldījumu un jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas īpašumtiesības, kas saistītas ar jūsu Ieguldījumu. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem paziņojumiem vai apgalvojumiem jūsu Ieguldījumā, ko jūs sniedzat jebkurā Pakalpojumu sadaļā. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu Ieguldījumu Pakalpojumos, un jūs skaidri piekrītat atbrīvot mūs no jebkādas atbildības un atturēties no jebkādām juridiskām darbībām pret mums saistībā ar jūsu Ieguldījumu.

Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem (1) rediģēt, rediģēt vai citādi mainīt jebkuru ieguldījumu; (2) pārkvalificēt visus Ieguldījumus, lai izvietotu tos piemērotākās Pakalpojumu vietās; un (3) jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ iepriekš pārbaudīt vai dzēst jebkādus ieguldījumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Mums nav pienākuma uzraudzīt jūsu Ieguldījumu.

12. PĀRSKATĪŠANAS PAMATNOSTĀDNES

Mēs varam nodrošināt jums Pakalpojumu zonas, lai atstātu atsauksmes vai vērtējumus. Publicējot atsauksmi, jums ir jāievēro šādi kritēriji: (1) jums ir jābūt tiešai pieredzei ar personu/organizāciju, kas tiek pārskatīta; (2) jūsu atsauksmes nedrīkst saturēt aizvainojošas rupjības vai aizskarošus, rasistiskus, aizvainojošus vai naidīgus izteikumus; (3) jūsu atsauksmes nedrīkst saturēt diskriminējošas atsauces, pamatojoties uz reliģiju, rasi, dzimumu, nacionālo izcelsmi, vecumu, ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju vai invaliditāti; (4) jūsu atsauksmēs nedrīkst būt atsauces uz nelikumīgām darbībām; (5) jums nevajadzētu būt saistītam ar konkurentiem, ja publicējat negatīvas atsauksmes; 6) jums nevajadzētu izdarīt nekādus secinājumus par rīcības likumību; (7) jūs nedrīkstat publicēt nepatiesus vai maldinošus apgalvojumus; un (8) jūs nedrīkstat organizēt kampaņu, mudinot citus publicēt pozitīvas vai negatīvas atsauksmes.

Mēs varam pieņemt, noraidīt vai noņemt atsauksmes pēc saviem ieskatiem. Mums nav nekāda pienākuma pārbaudīt atsauksmes vai dzēst atsauksmes, pat ja kāds uzskata, ka atsauksmes ir nepieņemamas vai neprecīzas. Mēs neapstiprinām atsauksmes, un tās ne vienmēr atspoguļo mūsu vai mūsu filiāļu vai partneru viedokli. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu pārskatīšanu vai jebkādām prasībām, saistībām vai zaudējumiem, kas radušies jebkādas pārskatīšanas rezultātā. Publicējot atsauksmi, jūs ar šo piešķirat mums pastāvīgas, neekskluzīvas, vispasaules, bezatlīdzības, pilnībā apmaksātas, nododamas un apakšlicencējamas tiesības un licenci reproducēt, modificēt, tulkot, pārsūtīt ar jebkādiem līdzekļiem, attēlot, izpildīt un/vai izplatīt visu saturu, kas saistīts ar pārskatīšanu.

13. SOCIĀLIE MEDIJI

Pakalpojumu funkcionalitātes ietvaros jūs varat saistīt savu kontu ar tiešsaistes kontiem, kas jums ir pie trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (katrs šāds konts, "Trešās personas konts"), veicot šādas darbības: (1) sniedzot jūsu Trešās personas konta pieteikšanās informāciju, izmantojot Pakalpojumus; vai (2) ļaujot mums piekļūt jūsu Trešās puses kontam, kā tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas regulē katra Trešās puses konta lietošanu. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības atklāt mums savu trešās puses konta pieteikšanās informāciju un/vai piešķirt mums piekļuvi jūsu Trešās puses kontam, nepārkāpjot nevienu no noteikumiem un nosacījumiem, kas regulē attiecīgā Trešās puses konta lietošanu, un neuzliekot mums pienākumu maksāt jebkādas maksas vai nepakļaujot mūs jebkādiem lietošanas ierobežojumiem, ko nosaka trešās puses konta trešās puses pakalpojumu sniedzējs. Piešķirot mums piekļuvi jebkuram Trešās puses kontam, jūs saprotat, ka (1) mēs varam piekļūt, padarīt pieejamu un uzglabāt (ja piemērojams) jebkuru saturu, ko esat sniedzis un saglabājis savā Trešās puses kontā ("Sociālo tīklu saturs"), lai tas būtu pieejams Pakalpojumos un ar to starpniecību, izmantojot jūsu kontu, tostarp, bet ne tikai, jebkādus draugu sarakstus, un (2) mēs varam iesniegt un saņemt no jūsu Trešās puses konta papildu informāciju, ciktāl jūs saņemt paziņojumu, kad saistāt savu kontu ar Trešās puses kontu. Atkarībā no jūsu izvēlētajiem Trešo personu kontiem un atkarībā no konfidencialitātes iestatījumiem, ko esat iestatījis šādos Trešo personu kontos, personu identificējoša informācija, ko publicējat savos Trešo personu kontos, var būt pieejama jūsu Kontā Pakalpojumos un caur tiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja trešās puses konts vai saistītais pakalpojums kļūst nepieejams vai trešās puses pakalpojumu sniedzējs pārtrauc mūsu piekļuvi šādam Trešās personas kontam, Sociālo tīklu saturs var vairs nebūt pieejams Pakalpojumos un ar to starpniecību. Jums jebkurā laikā būs iespēja atspējot savienojumu starp jūsu Pakalpojumu kontu un jūsu Trešo personu kontiem. LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA JŪSU ATTIECĪBAS AR TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, KAS SAISTĪTI AR JŪSU TREŠO PUŠU KONTIEM, REGULĒ TIKAI JŪSU LĪGUMS(-I) AR ŠĀDIEM TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM. Mēs necenšamies pārskatīt sociālo tīklu saturu jebkādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, precizitātei, likumībai vai tiesību nepārkāpšanai, un mēs neesam atbildīgi par jebkādu sociālo tīklu saturu. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs varam piekļūt jūsu e-pasta adrešu grāmatai, kas saistīta ar Trešās puses kontu, un jūsu kontaktpersonu sarakstam, kas saglabāts jūsu mobilajā ierīcē vai planšetdatorā, tikai ar mērķi identificēt un informēt jūs par tām kontaktpersonām, kuras arī ir reģistrējušās Pakalpojumu lietošanai. Jūs varat deaktivizēt savienojumu starp Pakalpojumiem un savu Trešās personas kontu, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju vai izmantojot sava konta iestatījumus (ja piemērojams). Mēs centīsimies dzēst visu mūsu serveros saglabāto informāciju, kas iegūta, izmantojot šādu trešās puses kontu, izņemot lietotājvārdu un profila attēlu, kas tiek saistīts ar jūsu kontu.

14. TREŠO PUŠU VIETNES UN SATURS

Pakalpojumi var saturēt (vai jūs varat tikt nosūtīts, izmantojot Vietni) saites uz citām tīmekļa vietnēm ("Trešo personu tīmekļa vietnes"), kā arī rakstus, fotogrāfijas, tekstu, grafiku, attēlus, dizainu, mūziku, skaņu, video, informāciju, lietojumprogrammas, programmatūru un citu saturu vai vienumus, kas pieder trešajām pusēm vai kuru izcelsme ir trešās puses ("Trešās puses saturs"). Mēs neizmeklējam, neuzraugām un nepārbaudām šādu Trešo pušu tīmekļa vietņu un Trešo pušu satura precizitāti, piemērotību vai pilnīgumu, un mēs neesam atbildīgi par trešo pušu vietnēm, kurām piekļūts, izmantojot Pakalpojumus, vai par jebkādu Trešo pušu saturu, kas publicēts, pieejams vai instalēts no Pakalpojumiem, tostarp par trešo pušu vietņu vai trešās puses vietņu saturu, precizitāti, aizvainojumu, viedokļiem, uzticamību, konfidencialitātes praksi vai citām politikām, kas ietvertas vai ietvertas Trešo pušu tīmekļa vietnēs vai Trešās puses Saturu. Trešo pušu tīmekļa vietņu vai jebkāda Trešās puses satura iekļaušana, saišu veidošana uz tām vai atļauja tām izmantot vai instalēt nenozīmē, ka mēs to esam apstiprinājuši vai apstiprinājuši. Ja jūs nolemjat pamest Pakalpojumus un piekļūt Trešo personu vietnēm vai izmantot vai instalēt jebkādu Trešo personu saturu, jūs to darāt uz savu risku, un jums jāzina, ka šie Juridiskie noteikumi vairs nav noteicošie. Jums ir jāpārskata piemērojamie noteikumi un politikas, tostarp konfidencialitātes un datu vākšanas prakse, jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru naviģējat no Pakalpojumiem vai kura ir saistīta ar lietojumprogrammām, kuras izmantojat vai instalējat no Pakalpojumiem. Visi pirkumi, ko veicat, izmantojot trešo pušu tīmekļa vietnes, tiks veikti, izmantojot citas tīmekļa vietnes un no citiem uzņēmumiem, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādiem pirkumiem, kas ir tikai starp jums un attiecīgo trešo pusi. Jūs piekrītat un atzīstat, ka mēs neatbalstām produktus vai pakalpojumus, kas tiek piedāvāti trešo pušu tīmekļa vietnēs, un jūs mūs pasargāsiet no jebkāda kaitējuma, kas radies, jums iegādājoties šādus produktus vai pakalpojumus. Turklāt jūs mūs uzskatāt par vainīgiem pret jebkādiem jums nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums nodarīts saistībā ar jebkādu Trešo pušu saturu vai jebkādu saskari ar trešo personu vietnēm vai kas jebkādā veidā izriet no tā.

15. PAKALPOJUMU PĀRVALDĪBA

Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu: (1) uzraudzīt Pakalpojumus, lai konstatētu šo Juridisko noteikumu pārkāpumus; (2) veikt atbilstošas tiesiskas darbības pret ikvienu, kas pēc mūsu ieskatiem pārkāpj likumu vai šos Juridiskos noteikumus, tostarp, bet ne tikai, ziņot par šādu lietotāju tiesībaizsardzības iestādēm; (3) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem atteikt, ierobežot piekļuvi, ierobežot pieejamību vai atspējot (ciktāl tas ir tehnoloģiski iespējams) jebkuru jūsu Ieguldījumu vai jebkuru tā daļu; (4) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem, paziņojuma vai saistībām noņemt no Pakalpojumiem vai citādi atspējot visus failus un saturu, kas ir pārmērīgi liels vai jebkādā veidā apgrūtinošs mūsu sistēmām; un (5) citādi pārvaldīt Pakalpojumus tādā veidā, kas paredzēts, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu un veicinātu Pakalpojumu pareizu darbību.

16. PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums rūp datu privātums un drošība. Lūdzu, pārskatiet mūsu konfidencialitātes politiku. Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot mūsu Konfidencialitātes politiku, kas ir iekļauta šajos Juridiskajos noteikumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pakalpojumi tiek mitināti Apvienotajā Karalistē. Ja piekļūstat Pakalpojumiem no jebkura cita pasaules reģiona saskaņā ar likumiem vai citām prasībām, kas regulē personas datu vākšanu, izmantošanu vai izpaušanu un kas atšķiras no Apvienotajā Karalistē piemērojamiem tiesību aktiem, tad, turpinot izmantot Pakalpojumus, jūs pārsūtāt savus datus uz Apvienoto Karalisti un skaidri piekrītat, ka jūsu dati tiek pārsūtīti un apstrādāti Apvienotajā Karalistē.

17. DIGITĀLĀS TŪKSTOŠGADES AUTORTIESĪBU LIKUMA (DMCA) PAZIŅOJUMS UN POLITIKA

Paziņojumus

Mēs cienām citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja uzskatāt, ka kāds no Pakalpojumos vai ar to starpniecību pieejamais materiāls pārkāpj autortiesības, kas jums pieder vai ko jūs kontrolējat, lūdzu, nekavējoties informējiet mūsu norādīto autortiesību aģentu, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju ("Paziņojums"). Jūsu Paziņojuma kopija tiks nosūtīta personai, kura ievietoja vai saglabāja Paziņojumā minēto materiālu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar federālajiem tiesību aktiem jūs varat tikt saukts pie atbildības par zaudējumiem, ja paziņojumā sniedzat būtisku sagrozījumu. Tādējādi, ja neesat pārliecināts, ka materiāls, kas atrodas Pakalpojumos vai ir saistīti ar tiem, pārkāpj jūsu autortiesības, jums vispirms jāapsver iespēja sazināties ar advokātu.

Visiem paziņojumiem jāatbilst DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) prasībām un jāietver šāda informācija: (1) fiziska vai elektroniska tās personas paraksts, kura ir pilnvarota rīkoties iespējami pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā; (2) tā ar autortiesībām aizsargātā darba identifikācija, par kuru tiek apgalvots, ka tas ir pārkāpts, vai, ja Paziņojums attiecas uz vairākiem ar autortiesībām aizsargātiem darbiem Pakalpojumos, šādu darbu reprezentatīvs saraksts Pakalpojumos; (3) tā materiāla identifikācija, par kuru tiek apgalvots, ka ar to tiek pārkāptas tiesības vai ar kuru tiek veiktas nelikumīgas darbības, un kurš ir jāizņem vai kura piekļuve ir jāatspējo, un informācija, kas ir pietiekami pietiekama, lai mēs varētu atrast materiālu; (4) informācija, kas pamatoti ir pietiekama, lai mēs varētu sazināties ar sūdzības iesniedzēju pusi, piemēram, adrese, tālruņa numurs un, ja pieejama, e-pasta adrese, pa kuru ar sūdzības iesniedzēju var sazināties; 5) paziņojums, ka sūdzētājai pusei ir labticīga pārliecība, ka materiāla izmantošanu sūdzībā norādītajā veidā nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai likums; un 6) paziņojums, ka paziņojumā sniegtā informācija ir precīza, un, piemērojot sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, ka sūdzētāja puse ir pilnvarota rīkoties iespējami pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā.

Atbildes paziņojums

Ja uzskatāt, ka jūsu ar autortiesībām aizsargātais materiāls ir noņemts no Pakalpojumiem kļūdas vai nepareizas identifikācijas dēļ, jūs varat iesniegt rakstisku atbildes paziņojumu [mums/mūsu norādītajam autortiesību aģentam], izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju ("Atbildes paziņojums"). Lai atbildes paziņojums būtu efektīvs saskaņā ar DMCA, atbildes paziņojumā būtībā ir jāiekļauj: (1) noņemtā vai atspējotā materiāla identifikācija un vieta, kur materiāls parādījās pirms tā izņemšanas vai atspējošanas; (2) paziņojums, ka jūs piekrītat tās federālās apgabaltiesas jurisdikcijai, kurā atrodas jūsu adrese, vai, ja jūsu adrese ir ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jebkuram tiesu apgabalam, kurā mēs atrodamies; (3) paziņojums, ka jūs pieņemsiet procesa izsniegšanu no puses, kas iesniegusi paziņojumu, vai puses pārstāvja; (4) jūsu vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs; (5) paziņojums, par kuru paredzēts sods par nepatiesu liecību sniegšanu, ka jums ir labticīga pārliecība, ka attiecīgais materiāls ir izņemts vai atspējots kļūdas dēļ vai nepareizi identificējot izņemamo vai atspējojamo materiālu; un (6) jūsu fizisko vai elektronisko parakstu.

Ja jūs nosūtāt mums derīgu, rakstisku atbildes paziņojumu, kas atbilst iepriekš aprakstītajām prasībām, mēs atjaunosim jūsu noņemto vai atspējoto materiālu, ja vien mēs vispirms nesaņemsim paziņojumu no puses, kas iesniedz paziņojumu, informējot mūs, ka šī puse ir iesniegusi prasību tiesā, lai atturētu jūs no iesaistīšanās pārkāpjošās darbībās, kas saistītas ar attiecīgo materiālu. Lūdzu, ņemiet vērā: ja būtiski sagrozāt informāciju par to, ka atspējotais vai noņemtais saturs tika noņemts kļūdas vai nepareizas identifikācijas dēļ, jūs varat būt atbildīgs par zaudējumiem, tostarp izmaksām un advokāta honorāriem. Nepatiesa atbildes paziņojuma iesniegšana ir nepatiesa liecība.

Izraudzītais autortiesību aģents

 • Attn: autortiesību aģents

18. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

Šie Juridiskie noteikumi paliek pilnā spēkā, kamēr jūs izmantojat Pakalpojumus. NEIEROBEŽOJOT NEVIENU CITU ŠO JURIDISKO NOTEIKUMU PUNKTU, MĒS PATURAM TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM UN BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA VAI SAISTĪBĀM LIEGT PIEKĻUVI PAKALPOJUMIEM UN TO IZMANTOŠANU (TOSTARP BLOĶĒT NOTEIKTAS IP ADRESES) JEBKURAI PERSONAI JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ VAI BEZ IEMESLA, TOSTARP, BET NE TIKAI, PĀRKĀPJOT JEBKURU ŠAJOS JURIDISKAJOS NOTEIKUMOS IETVERTO APLIECINĀJUMU, GARANTIJU VAI DERĪBU VAI JEBKURU PIEMĒROJAMO LIKUMU VAI NOTEIKUMU. MĒS VARAM IZBEIGT JŪSU PAKALPOJUMU LIETOŠANU VAI DALĪBU TAJOS VAI DZĒST JŪSU KONTU UN JEBKURU SATURU VAI INFORMĀCIJU, KO PUBLICĒJĀT JEBKURĀ LAIKĀ BEZ BRĪDINĀJUMA, PĒC SAVIEM IESKATIEM.

Ja mēs jebkāda iemesla dēļ pārtraucam vai apturam jūsu konta darbību, jums ir aizliegts reģistrēties un izveidot jaunu kontu ar savu vārdu, viltotu vai aizņemtu vārdu vai jebkuras trešās puses vārdu, pat ja jūs, iespējams, rīkojaties trešās puses vārdā. Papildus jūsu konta darbības pārtraukšanai vai apturēšanai mēs paturam tiesības veikt atbilstošas tiesiskas darbības, tostarp, bet ne tikai, civiltiesiskas, kriminālas un pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

19. IZMAIŅAS UN PĀRTRAUKUMI

Mēs paturam tiesības mainīt, modificēt vai noņemt Pakalpojumu saturu jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju par mūsu Pakalpojumiem. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt visus Pakalpojumus vai to daļu. Mēs nebūsim atbildīgi jūsu vai jebkuras trešās puses priekšā par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, Pakalpojumu apturēšanu vai pārtraukšanu.

Mēs nevaram garantēt, ka Pakalpojumi būs pieejami jebkurā laikā. Mums var rasties aparatūras, programmatūras vai citas problēmas vai nepieciešamība veikt ar Pakalpojumiem saistītu uzturēšanu, kā rezultātā rodas pārtraukumi, kavējumi vai kļūdas. Mēs paturam tiesības mainīt, pārskatīt, atjaunināt, apturēt, pārtraukt vai citādi modificēt Pakalpojumus jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai neērtībām, ko izraisījusi jūsu nespēja piekļūt Pakalpojumiem vai tos izmantot dīkstāves vai Pakalpojumu pārtraukšanas laikā. Nekas šajos Juridiskajos noteikumos nav interpretējams tā, lai uzliktu mums par pienākumu uzturēt un atbalstīt Pakalpojumus vai sniegt jebkādus labojumus, atjauninājumus vai laidienus saistībā ar tiem.

20. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šos Juridiskos noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Anglijas likumiem, un tiek skaidri piemērota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir ES, ASV vai kādā no pārējām 62 valstīm, kas ir konvencijas puses, jums papildus ir aizsardzība, ko nodrošina jūsu dzīvesvietas valsts obligātie tiesību aktu noteikumi. Tas nozīmē, ka jūs varat iesniegt prasību, lai aizstāvētu savas patērētāju tiesību aizsardzības tiesības attiecībā uz šiem Juridiskajiem noteikumiem Anglijā vai jebkurā konvencijas dalībvalstī, kurā dzīvojat.

21. STRĪDU RISINĀŠANA

Saistoša šķīrējtiesa

Ja esat Eiropas Savienības rezidents, visus strīdus, kas izriet no šiem Juridiskajiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, izšķir šķīrējtiesnesis, kurš iecelts saskaņā ar Šķīrējtiesu un iekšējiem noteikumiem Eiropas Šķīrējtiesā, kas ir daļa no Eiropas Arbitrāžas centra, kurš atrodas Strasbūrā. Šādas šķīrējtiesas procesa norises vieta ir Anglija. Tiesvedības galvenā valoda ir angļu valoda. Šīs tiesvedības reglamentējošie tiesību akti ir Anglijas tiesību akti.

Ja esat Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājs, strīdi tiek risināti šķīrējtiesā Amerikas Savienotajās Valstīs. Šo tiesvedību reglamentējošie tiesību akti ir ASV tiesību akti.

Jebkuras citas valsts rezidentiem šķīrējtiesas vieta un procedūras ir tādas pašas, kādas noteiktas Eiropas Savienības rezidentiem.

Ierobežojumi

Puses vienojas, ka jebkura šķīrējtiesa attiecas tikai uz strīdu starp Pusēm atsevišķi. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, a) šķīrējtiesas process netiek apvienots ar citiem procesiem; (b) nepastāv tiesības vai pilnvaras strīdu izšķirt šķīrējtiesā, pamatojoties uz kolektīvu prasību, vai izmantot kolektīvās prasības procedūras; un (c) nepastāv tiesības vai pilnvaras, ka jebkurš Strīds tiek ierosināts kā pārstāvis plašas sabiedrības vai citu personu vārdā.

Izņēmumi arbitrāžā

Puses vienojas, ka iepriekš minētie noteikumi par saistošu šķīrējtiesu neattiecas uz šādiem Strīdiem: (a) jebkuriem Strīdiem, kuru mērķis ir īstenot vai aizsargāt, vai kuri attiecas uz kādas Puses intelektuālā īpašuma tiesību spēkā esamību; (b) jebkādiem Strīdiem, kas saistīti ar apgalvojumiem par zādzību, pirātismu, privātās dzīves aizskārumu vai neatļautu izmantošanu vai izriet no tiem; un c) jebkuru prasību par pagaidu noregulējumu. Ja tiek konstatēts, ka šis noteikums ir nelikumīgs vai neizpildāms, tad neviena no Pusēm neizvēlas izšķirt strīdu šķīrējtiesā, uz kuru attiecas tā šī noteikuma daļa, kas atzīta par nelikumīgu vai neizpildāmu, un šādu Strīdu izšķir kompetentas jurisdikcijas tiesa tiesās, kas uzskaitītas iepriekš minētajā jurisdikcijā, un Puses vienojas pakļauties šīs tiesas personiskajai jurisdikcijai.

22. LABOJUMI

Pakalpojumos var būt informācija, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, tostarp aprakstus, cenas, pieejamību un dažādu citu informāciju. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju Pakalpojumos jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

23. ATRUNA

PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, KĀDI TIE IR, UN TĀDI, KĀDI TIE IR PIEEJAMI. JŪS PIEKRĪTAT, KA PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA BŪS VIENĪGI JŪSU RISKS. CIKTĀL TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, MĒS ATSAKĀMIES NO VISĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMIEM UN TO IZMANTOŠANU, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS PAR PAKALPOJUMU SATURA VAI JEBKĀDU AR PAKALPOJUMIEM SAISTĪTU TĪMEKĻA VIETŅU VAI MOBILO LIETOJUMPROGRAMMU SATURA PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU, UN MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDAS SAISTĪBAS VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDĀM (1) SATURA UN MATERIĀLU KĻŪDĀM, KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, (2) JEBKĀDA VEIDA MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS IZRIET NO JŪSU PIEKĻUVES PAKALPOJUMIEM UN TO IZMANTOŠANAS, (3) JEBKĀDU NEATĻAUTU PIEKĻUVI MŪSU DROŠAJIEM SERVERIEM VAI TO IZMANTOŠANU UN/VAI JEBKĀDU UN VISU PERSONISKO INFORMĀCIJU UN/VAI FINANŠU INFORMĀCIJU, KAS TAJOS TIEK GLABĀTA, (4) JEBKĀDU PĀRSŪTĪŠANAS PĀRTRAUKŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU UZ PAKALPOJUMIEM VAI NO TIEM, (5) JEBKĀDAS KĻŪDAS, VĪRUSUS, TROJAS ZIRGUS VAI TAMLĪDZĪGUS MATERIĀLUS, KO JEBKURA TREŠĀ PUSE VAR PĀRSŪTĪT UZ PAKALPOJUMIEM VAI AR TO STARPNIECĪBU, UN/VAI (6) JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI IZLAIDUMIEM SATURĀ UN MATERIĀLOS VAI JEBKĀDIEM JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES, IZMANTOJOT JEBKĀDU SATURU, KAS PUBLICĒTS, PĀRSŪTĪTS VAI CITĀDI PADARĪTS PIEEJAMS, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS. MĒS NEGARANTĒJAM, NEAPSTIPRINĀM, NEGARANTĒJAM UN NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR JEBKURU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KO REKLAMĒ VAI PIEDĀVĀ TREŠĀ PUSE, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, JEBKĀDU TĪMEKĻA VIETNI AR HIPERSAITĒM VAI JEBKURU TĪMEKĻA VIETNI VAI MOBILO LIETOJUMPROGRAMMU, KAS REDZAMA JEBKĀDĀ REKLĀMKAROGĀ VAI CITĀ REKLĀMĀ, UN MĒS NEBŪSIM PUSE VAI NEKĀDĀ VEIDĀ NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU DARĪJUMU UZRAUDZĪBU STARP JUMS UN JEBKURU TREŠĀS PUSES PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU. TĀPAT KĀ IEGĀDĀJOTIES PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, IZMANTOJOT JEBKURU PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKLI VAI JEBKURĀ VIDĒ, JUMS VAJADZĒTU RĪKOTIES PĒC IESPĒJAS LABĀK UN VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ IEVĒROT PIESARDZĪBU.

24. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

MĒS VAI MŪSU DIREKTORI, DARBINIEKI VAI AĢENTI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEESAM ATBILDĪGI PRET JUMS VAI JEBKURU TREŠO PUSI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, PRIEKŠZĪMĪGIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI SODA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP ZAUDĒTU PEĻŅU, ZAUDĒTIEM IEŅĒMUMIEM, DATU ZUDUMU VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES, JUMS IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, PAT JA MĒS ESAM INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. NESKATOTIES UZ ŠEIT IETVERTO PRETĒJO, MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ UN NEATKARĪGI NO PRASĪBAS VEIDA VIENMĒR BŪS IEROBEŽOTA LĪDZ SUMMAI, KO JŪS ESAT SAMAKSĀJIS MUMS SEŠU (6) MĒNEŠU LAIKĀ PIRMS JEBKĀDA PRASĪBAS CĒLOŅA. DAŽI ASV ŠTATU LIKUMI UN STARPTAUTISKIE TIESĪBU AKTI NEPIEĻAUJ NETIEŠO GARANTIJU IEROBEŽOŠANU VAI NOTEIKTU ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU. JA ŠIE TIESĪBU AKTI ATTIECAS UZ JUMS, DAŽAS VAI VISAS IEPRIEKŠ MINĒTĀS ATRUNAS VAI IEROBEŽOJUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES, UN JUMS VAR BŪT PAPILDU TIESĪBAS.

25. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt mūs, tostarp mūsu meitasuzņēmumus, filiāles un visas mūsu attiecīgās amatpersonas, aģentus, partnerus un darbiniekus, no un pret jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, saistībām, prasībām vai prasībām, tostarp saprātīgiem advokātu honorāriem un izdevumiem, ko veic jebkura trešā puse, sakarā ar: (1) jūsu Iemaksām; (2) Pakalpojumu izmantošana; (3) šo Juridisko noteikumu pārkāpšana; (4) jebkāds šajos Juridiskajos noteikumos izklāstīto jūsu apliecinājumu un garantiju pārkāpums; (5) jūs esat pārkāpis trešās puses tiesības, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības; vai (6) jebkādu atklātu kaitniecisku rīcību pret jebkuru citu Pakalpojumu lietotāju, ar kuru esat sazinājies, izmantojot Pakalpojumus. Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības uz jūsu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli pār jebkuru jautājumu, par kuru jums ir jāatlīdzina mums, un jūs piekrītat uz sava rēķina sadarboties, aizstāvot šādas prasības. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai paziņotu jums par jebkuru šādu prasību, darbību vai procesu, uz kuru attiecas šī kompensācija, tiklīdz uzzināsim par to.

26. LIETOTĀJA DATI

Mēs saglabāsim noteiktus datus, kurus jūs pārsūtāt Pakalpojumiem, lai pārvaldītu Pakalpojumu veiktspēju, kā arī datus, kas saistīti ar to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus. Lai gan mēs regulāri veicam regulāru datu dublēšanu, tikai jūs esat atbildīgs par visiem datiem, kurus pārsūtāt vai kuri ir saistīti ar jebkādām darbībām, ko esat veicis, izmantojot Pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi pret jums par šādu datu zudumu vai korupciju, un ar šo jūs atsakāties no jebkādām tiesībām vērsties pret mums, kas izriet no šādu datu zaudēšanas vai sabojāšanas.

27. ELEKTRONISKIE SAKARI, DARĪJUMI UN PARAKSTI

Pakalpojumu apmeklēšana, e-pasta ziņojumu sūtīšana un tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ir uzskatāma par elektronisko saziņu. Jūs piekrītat saņemt elektroniskos paziņojumus un piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas atklāšana un cita veida saziņa, ko mēs jums nodrošinām elektroniski, pa e-pastu un Pakalpojumos, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šādai saziņai jābūt rakstiskai. AR ŠO JŪS PIEKRĪTAT ELEKTRONISKO PARAKSTU, LĪGUMU, PASŪTĪJUMU UN CITU IERAKSTU IZMANTOŠANAI, KĀ ARĪ PAZIŅOJUMU, POLITIKU UN IERAKSTU PAR DARĪJUMIEM, KO UZSĀKUŠI VAI PABEIGUŠI MĒS VAI KAS VEIKTI, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, ELEKTRONISKAI PIEGĀDEI. Ar šo jūs atsakāties no jebkādām tiesībām vai prasībām saskaņā ar jebkuriem likumiem, noteikumiem, noteikumiem, rīkojumiem vai citiem likumiem jebkurā jurisdikcijā, kas prasa oriģinālu parakstu vai neelektronisku ierakstu piegādi vai saglabāšanu, vai maksājumiem vai kredītu piešķiršanai, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav elektroniskie līdzekļi.

28. KALIFORNIJAS LIETOTĀJI UN IEDZĪVOTĀJI

Ja kāda sūdzība pie mums nav apmierinoši atrisināta, varat sazināties ar Kalifornijas Patērētāju lietu departamenta Patērētāju pakalpojumu nodaļas Sūdzību palīdzības nodaļu rakstiski pa tālruni 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 vai pa tālruni (800) 952-5210 vai (916) 445-1254.

29. DAŽĀDI

Šie Juridiskie noteikumi un visas politikas vai darbības noteikumi, ko mēs publicējam Pakalpojumos vai attiecībā uz Pakalpojumiem, veido visu līgumu un vienošanos starp jums un mums. Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam jebkādas šo Juridisko noteikumu tiesības vai nosacījumus, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Šie Juridiskie noteikumi darbojas, ciktāl to pieļauj likums. Mēs jebkurā laikā varam piešķirt citām personām jebkuru vai visas savas tiesības un pienākumus. Mēs neuzņemamies atbildību vai atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavēšanos vai bezdarbību, ko izraisījis jebkāds iemesls, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles. Ja kāds no šo Juridisko noteikumu nosacījumiem vai to daļas tiek atzītas par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, šis noteikums vai tā daļa tiek uzskatīta par nošķiramu no šiem Juridiskajiem noteikumiem un neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Starp jums un mums nav izveidotas kopuzņēmuma, partnerības, nodarbinātības vai pārstāvniecības attiecības šo Juridisko noteikumu vai Pakalpojumu izmantošanas rezultātā. Jūs piekrītat, ka šie Juridiskie noteikumi netiks interpretēti pret mums to izstrādes dēļ. Ar šo jūs atsakāties no jebkādiem aizstāvības līdzekļiem, kas jums varētu būt, pamatojoties uz šo Juridisko noteikumu elektronisko formu un to, ka puses nav parakstījušas šo Juridisko noteikumu izpildi.

30. SAZINIETIES AR MUMS

Lai atrisinātu sūdzību par Pakalpojumiem vai saņemtu papildu informāciju par Pakalpojumu lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums: